Privacy Policy

Privacy Regels

Privacy Policy

We zijn erg tevreden over uw interesse in ons bedrijf. Gegevensbescherming heeft een bijzonder hoge prioriteit voor het beheer van de HWS-Technik. Een gebruik van de webpagina’s van de HWS-Technik is in principe mogelijk zonder enige aanduiding van persoonlijke gegevens. Als een getroffen persoon via onze website de speciale services van ons bedrijf wil gebruiken, kan het echter nodig zijn om persoonsgegevens te verwerken. Als de verwerking van persoonsgegevens vereist is en er geen wettelijke basis is voor een dergelijke verwerking, vragen we doorgaans toestemming van de betrokkene.
De verwerking van persoonlijke gegevens, zoals de naam, het adres, het e-mailadres of telefoonnummer van een betrokkene, is altijd in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en in overeenstemming met de landspecifieke gegevensbeschermingsbepalingen die van toepassing zijn op de HWS-techniek. Via dit privacybeleid probeert ons bedrijf het publiek te informeren over de aard, omvang en doel van de persoonlijke informatie die we verzamelen, gebruiken en verwerken. Bovendien worden betrokkenen op de hoogte gebracht van hun rechten op grond van dit privacybeleid.
Als controller heeft de HWS-Technik een groot aantal technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om de meest volledige bescherming mogelijk te maken voor persoonlijke gegevens die via deze website worden verwerkt. Niettemin kunnen op internet gebaseerde datatransmissies over het algemeen beveiligingslekken hebben, zodat absolute bescherming niet kan worden gegarandeerd. Om deze reden is elke betrokken persoon vrij om persoonlijke gegevens aan ons te verstrekken op alternatieve manieren, bijvoorbeeld per telefoon.
1. Definities
Het privacybeleid van de cervicale wervelkolom techniek is gebaseerd op de terminologie van het Europees beleid en de wetgever bij de vaststelling van de verordening inzake gegevensbescherming (DS-GMO). Ons privacybeleid moet gemakkelijk te lezen en te begrijpen zijn voor zowel het publiek als onze klanten en zakelijke partners. Om dit te waarborgen, willen we van tevoren de gebruikte terminologie uitleggen.
We gebruiken de volgende termen in dit privacybeleid, inclusief maar niet beperkt tot:
a) persoonlijke gegevens
Persoonlijke gegevens zijn alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna de “betrokkene”). een individu wordt geacht te zijn geïdentificeerd, direct of indirect, met name door middel van toewijzing aan een identificatie, zoals een naam, identificatienummer, locatiegegevens, een online identifier of één of meer specifieke functies die de fysische, fysiologische geven, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van deze natuurlijke persoon kan worden geïdentificeerd.
b) de betrokken persoon
Betrokkene, elke geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon wiens persoonsgegevens worden verwerkt door de verantwoordelijke voor de verwerking.
c) verwerking
Verwerking elke operatie uitgevoerd met of zonder behulp van geautomatiseerde processen of dergelijke werkwijze is gekoppeld aan persoonsgegevens zoals het verzamelen, het verzamelen, de organisatie, regeling, bewaren, bijwerken opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, het saldo of de snelkoppeling die beperking, verwijdering of vernietiging.
d) Beperking van verwerking
Beperking van de verwerking is het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met als doel de beperking van hun toekomstige verwerking.
e) profilering
Profiling is elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, en dat is dat deze persoonlijke gegevens worden gebruikt om bepaalde persoonlijke aspecten die betrekking hebben op een natuurlijke persoon te evalueren, met name om aspecten in verband met arbeid, economische status, gezondheid, persoonlijke analyseren voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, prestaties, plaats of verplaatsing van deze natuurlijke persoon of te voorspellen.
f) Pseudonimisering
Pseudonimiseren is de verwerking van persoonsgegevens op een wijze die de persoonsgegevens niet langer aan een bepaald onderwerp zonder de hulp van aanvullende informatie kan worden toegekend, mits deze aanvullende informatie apart worden gehouden en technische en organisatorische maatregelen zijn getroffen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet toegewezen aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
(g) controller of controller
Verantwoordelijk of verantwoordelijke voor de verwerking is de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of het lichaam dat alleen of samen met anderen het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. Zijn de doelstellingen en middelen voor de verwerking van het recht van de Unie of de wetgeving van de lidstaten voorgeschreven, de verantwoordelijke persoon of de specifieke criteria worden benoemd, in overeenstemming met het EU-recht of het recht van de lidstaten kan worden verstrekt kan.
h) processor
De verwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een agentschap of een andere instantie die persoonsgegevens namens de controller verwerkt.
i) ontvanger
Ontvanger een natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of andere entiteit, de persoonlijke informatie openbaar moet worden gemaakt, ongeacht of het is met haar aan een derde partij of niet. Autoriteiten die persoonlijke gegevens kunnen ontvangen in het kader van een bepaald onderzoek, wordt in overeenstemming met het recht van de Unie of de wetgeving van de lidstaten, maar niet als ontvanger.
j) derden
Ten derde is een natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of enig ander lichaam, niet zijnde de betrokkene, de controller, de processor en de personen die onder rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke of de processor om de persoonlijke gegevens te verwerken zijn toegelaten.
k) Toestemming
Toestemming is iedere vrijwillige voor het specifieke geval en de betrokkene meegedeeld wijze wilsuiting ondubbelzinnig afgegeven in de vorm van een verklaring of andere herkenbare bevestigende handeling waardoor wordt degene bedoeld dat zij toestemming voor de verwerking van gegevens die de is.
2. Naam en adres van de verantwoordelijke
Verantwoordelijk in termen van de verordening gegevensbescherming, andere kracht in de lidstaten van de Wet op de Europese Unie gegevensbescherming en andere regelgeving met de wetgeving inzake gegevensbescherming natuur is dit:
HWS-Technik UG
Elbinger Weg 11
53859 Niederkassel
Duitsland
Tel .: +49 (0) 2208 / 9339-386
E-mail: mail@hws-technik.com
Website: hws-technik.de
3. Cookies
De websites van de HWS-Technik maken gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die via een internetbrowser op een computersysteem worden opgeslagen en opgeslagen.
Veel websites en servers gebruiken cookies. Veel cookies bevatten een zogenaamde cookie-ID. Een cookie-ID is een unieke identificatie van de cookie. Het bestaat uit een reeks waarmee internetpagina’s en -servers kunnen worden toegewezen aan de specifieke internetbrowser waarin de cookie is opgeslagen. Hierdoor kunnen bezochte websites en servers de browser van het individu onderscheiden van andere internetbrowsers die andere cookies bevatten. Een bepaalde webbrowser kan worden herkend en geïdentificeerd door de unieke cookie-ID.
Door cookies te gebruiken, kan de HWS-Technik gebruikers van deze website voorzien van gebruiksvriendelijkere diensten die niet mogelijk zouden zijn zonder de cookie-instelling.
Door middel van een cookie kunnen de informatie en aanbiedingen op onze website worden geoptimaliseerd in de zin van de gebruiker. Cookies stellen ons in staat, zoals eerder vermeld, de gebruikers van onze website te herkennen. Het doel van deze erkenning is om het gebruikers gemakkelijker te maken onze website te gebruiken. De gebruiker van een Een website die cookies gebruikt, hoeft bijvoorbeeld niet elke keer dat ze de site bezoeken hun referenties opnieuw in te voeren, omdat dit wordt gedaan door de cookie en de cookie die is opgeslagen op het computersysteem van de gebruiker. Een ander voorbeeld is de cookie van een winkelmand in de online winkel. De online winkel onthoudt de items die een klant via een cookie in het virtuele winkelwagentje heeft geplaatst.
De betrokkene kan op elk moment voorkomen dat cookies via onze website worden ingesteld door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser en is dus permanent in tegenspraak met de instelling van cookies. Bovendien kunnen reeds ingestelde cookies op elk moment worden verwijderd via een internetbrowser of andere softwareprogramma’s. Dit is mogelijk in alle gangbare internetbrowsers. Als de betrokkene de instelling van cookies in de gebruikte internetbrowser deactiveert, zijn mogelijk niet alle functies van onze website volledig bruikbaar.
4. Verzamelen van algemene gegevens en informatie
De HWS-Technik website verzamelt een reeks algemene gegevens en informatie telkens wanneer de website wordt geopend door een getroffen persoon of een geautomatiseerd systeem. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de logbestanden van de server. kan worden gedetecteerd (1) Browser gebruikte soorten en uitvoeringen, (2) het besturingssysteem toegang tot het systeem, (3) de website waarop een ontsluitingssysteem ons netwerk passeert (zogenaamde verwijzing), (4) de sub-gebieden die op een ontsluitingssysteem worden gereden op onze website, (5) de datum en het tijdstip van de toegang tot de website, (6) een Internet-protocol (IP-adres), (7) van de internet service provider van het ontsluitingssysteem en (8) andere soortgelijke gegevens en informatie die worden gebruikt in het geval van aanvallen op onze informatietechnologiesystemen.
Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie trekt de HWS-Technik geen conclusies over de persoon in kwestie. Integendeel, deze informatie is nodig om (1) de inhoud van onze website correct te leveren, (2) de inhoud van onze website evenals de advertentie voor hen optimaliseren om ervoor te zorgen (3) de verdere werking van onze IT-systemen en de technologie van onze website en (4) om de wetshandhavingsinstanties in het geval van een cyberaanval om de nodige informatie om de rechtshandhaving te bieden. Deze anonieme gegevens verzameld en informatie is via de cervicale wervelkolom techniek daarom enerzijds statistisch en verder geanalyseerd met als doel om de privacy en beveiliging van gegevens in ons bedrijf te verhogen om uiteindelijk te komen tot een optimaal niveau van bescherming die we persoonsgegevens verwerken. De anonieme gegevens van de serverlogbestanden worden afzonderlijk opgeslagen van alle persoonlijke gegevens die door een getroffen persoon worden verstrekt.
5. Contact via de website
De website van de cervicale wervelkolom techniek omvat onder de wet onthullingen dat snelle elektronische contactgegevens aan ons bedrijf en directe communicatie met ons, die ook een algemeen adres van de zogenaamde elektronische post (e-mailadres) in te schakelen. Als een getroffen persoon contact opneemt met de verantwoordelijke voor de verwerking per e-mail of via een contactformulier, worden de door de betrokkene verstrekte persoonlijke gegevens automatisch opgeslagen. Dergelijke persoonlijke gegevens die vrijwillig door een persoon aan de verantwoordelijke worden doorgegeven, worden opgeslagen met het doel deze te verwerken of contact op te nemen met de betrokkene. Er is geen openbaarmaking van deze persoonlijke gegevens aan derden.
6. Routine schrapping en blokkering van persoonlijke gegevens
De verantwoordelijke voor de verwerking processen en slaat de persoonlijke gegevens van de enige betrokken voor de periode van de tijd die nodig is voor de opslag doel te bereiken persoon of als dit door de Europese richtlijnen en verordeningen donors of andere wetgevers in wet- of regelgeving waaraan de verantwoordelijke voor de verwerking Verantwoordelijk, werd verstrekt.
Als het opslagdoel wordt weggelaten of als een bewaarperiode voorgeschreven door de Europese richtlijnen en voorschriften of enige andere relevante wetgever vervalt, zullen de persoonlijke gegevens routinematig worden geblokkeerd of verwijderd in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.
7. Rechten van de betrokkene
a) Recht op bevestiging
Elke betrokkene heeft het recht, zoals verleend door de Europese regelgevende en regelgevende instanties, om van de voor de verwerking verantwoordelijke te eisen dat de persoonsgegevens die op hem of haar betrekking hebben worden verwerkt. Als een getroffen persoon gebruik wenst te maken van dit recht op bevestiging, kunnen zij op elk gewenst moment contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke.
b) Recht op informatie
Alle personen die betrokken zijn bij de verwerking van persoonsgegevens hebben het recht om op elk moment door de Europese Directieve en Regulerende Autoriteit kosteloos informatie te verkrijgen over de persoonlijke gegevens die over hem zijn opgeslagen en een kopie van die informatie. Bovendien heeft de Europese wetgever en regelgever de betrokkene de volgende informatie verstrekt:
de verwerkingsdoeleinden
de categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt
de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt of nog moeten worden bekendgemaakt, met name aan ontvangers in derde landen of internationale organisaties
zo mogelijk de geplande duur waarvoor de persoonsgegevens worden opgeslagen of, indien dat niet mogelijk is, de criteria voor de Deze duur definiëren
het bestaan van een recht om te corrigeren of persoonlijke gegevens die op hem of beperking van de verwerking door de controller of het recht van beroep tegen deze verwerking met betrekking tot verwijderen
het bestaan van een recht op beroep bij een toezichthoudende autoriteit
als de persoonlijke gegevens niet van de betrokkene worden verzameld: alle beschikbare informatie over de bron van de gegevens
het bestaan van een geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering in overeenstemming met artikel 22, paragraaf 1 en 4 DS-GGO en – althans in deze gevallen – zinvolle informatie over de betrokken logica en de omvang en het gewenste effect van de verwerking voor de betrokkene
Bovendien heeft de betrokkene recht op toegang of persoonsgegevens zijn doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie. Als dat het geval is, heeft de betrokkene het recht om informatie te verkrijgen over de passende garanties in verband met de overdracht.
Als een belanghebbende dit recht op informatie wenst uit te oefenen, kan hij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.
· C) recht op rectificatie
Eenieder die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft de door de Europese richtlijnen en verordeningen donoren, de directe correctie om aan de vraag van de betreffende onjuiste persoonsgegevens toegekende recht. Voorts doet de betrokkene het recht hebben, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, de voltooiing van onvolledige persoonsgegevens – te eisen – ook door middel van een aanvullende verklaring.
Als een getroffen persoon dit recht op rectificatie wenst uit te oefenen, kan hij op elk moment contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.
· D) Recht op annulering (recht om te worden vergeten)
Eenieder die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft de door het Europees beleid en de wetgever verleende recht om de persoon die verantwoordelijk is dat de persoonlijke gegevens die op hen betrekking onmiddellijk worden verwijderd, tenzij een van de volgende redenen van toepassing is en voor zover de behandeling niet nodig moeten worden:
De persoonlijke gegevens zijn verzameld voor dergelijke doeleinden of anderszins verwerkt waarvoor ze niet langer nodig zijn.
De betrokken lidstaten hun toestemming voor de verwerking heffen, overeenkomstig art. 6 lid. 1 punt een DS-GGO of art. 9 par. 2, onder a DS-GGO ondersteund, en er is een gebrek aan anderszins juridische grondslag voor de verwerking persoon.
De betrokkene wordt in overeenstemming met art. 21 par. 1 DS-GGO-object met de verwerking, en er zijn geen dwingende legitieme gronden voor verwerking vóór, of de persoon die in overeenstemming met art. 21 par. 2 DS-GMO verzet tegen de een verwerking.
De persoonlijke gegevens werden onrechtmatig verwerkt.
Het wissen van persoonsgegevens is nodig om te voldoen aan een wettelijke verplichting op grond van EU- of nationale wetgeving waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen.
De persoonsgegevens zijn verzameld met betrekking tot diensten van de informatiemaatschappij die worden aangeboden overeenkomstig artikel 8 lid 1 DS-GVO.
Als een van de bovenstaande redenen van toepassing is en een getroffen persoon wil de verwijdering van persoonsgegevens zijn opgeslagen in de cervicale wervelkolom techniek oorzaak, kan dit op elk moment van de oproep aan een werknemer van de data controller. De medewerker van de HWS-Technik zorgt ervoor dat aan het verwijderingsverzoek onmiddellijk wordt voldaan.
de persoonlijke gegevens van de bescherming tegen overstromingen technologie zijn openbaar gemaakt en ons bedrijf als de persoon die verantwoordelijk is in overeenstemming met art. 17 par. 1 DS-GMO verplicht om verwijdering van persoonsgegevens, de HWS-technologie voldoet aan met het oog op de beschikbare technologie en de Implementatiekosten Passende maatregelen, waaronder technische middelen, om andere gegevenscontroleurs die de gepubliceerde persoonlijke gegevens verwerken, op de hoogte te stellen dat de betrokkene alle koppelingen naar dergelijke persoonsgegevens of kopieën van deze andere gegevensbeheerders heeft verwijderd of replicatie van dergelijke persoonlijke gegevens, tenzij de verwerking vereist is. De medewerker van de HWS-technologie regelt het nodige in individuele gevallen.
· E) Recht op beperking van verwerking
Elke persoon die wordt beïnvloed door de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht, toegekend door de Europese richtlijn en regelgevende instantie, om de controller te verplichten de verwerking te beperken als een van de volgende voorwaarden van toepassing is:
De juistheid van de persoonsgegevens wordt door de betrokkene betwist gedurende een periode die de controller in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren.
De verwerking is onwettig, de betrokkene weigert de persoonlijke gegevens te verwijderen en vraagt in plaats daarvan de beperking van het gebruik van persoonlijke gegevens.
De verwerkingsverantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor verwerking, maar de betrokkene vereist dat deze juridische claims beweert, uitoefent of verdedigt.
Betrokkene heeft bezwaren tegen verwerking conform art. Artikel 21 lid 1 DS-GVO en het is nog niet duidelijk of de legitieme redenen van de verantwoordelijke persoon opwegen tegen die van de betrokken persoon.
Als aan een van de bovenstaande voorwaarden is voldaan en een betrokkene om beperking van persoonsgegevens in de HWS-Technik wil verzoeken, kan hij op elk moment contact opnemen met een medewerker van de controller. De medewerker van de HWS-Technik zal de beperking van de verwerking veroorzaken.
· F) Gegevensoverdracht
Elke persoon die wordt beïnvloed door de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht dat door de Europese richtlijnen en verordeningen wordt verleend om de door hem of haar aan de verantwoordelijke voor de verwerking verantwoordelijke persoonlijke gegevens in een gestructureerd, gemeenschappelijk en machinaal leesbaar formaat te verkrijgen. Het heeft ook het recht om deze gegevens over te dragen aan een andere verantwoordelijke persoon zonder belemmering door de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens, op voorwaarde dat de verwerking is gebaseerd op de toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG of artikel 9, lid 1, onder b) 2, onder a), van de AVGB of een overeenkomst op grond van artikel 6, lid 1, onder b), van de AVG en verwerking door middel van geautomatiseerde processen, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor het uitvoeren van een taak van openbaar belang of bij de uitoefening van openbaar gezag, dat is toegewezen aan de verantwoordelijke persoon.
Bovendien heeft de betrokkene bij het gebruik van zijn recht op gegevensportabiliteit krachtens artikel 20, lid 1, van de AVG, het recht te verkrijgen dat de persoonsgegevens rechtstreeks van de ene voor de andere naar de andere worden doorgegeven, voor zover dit technisch mogelijk is en als dit het geval is. dit heeft geen invloed op de rechten en vrijheden van anderen.
Om het recht op gegevensportabiliteit te doen gelden, kan de betrokkene op elk gewenst moment contact opnemen met een HWS-technicus.
· G) Recht op bezwaar
Iedereen die zich bezighoudt met de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht dat de Europese richtlijn en regelgevende instantie op grond van zijn specifieke situatie te allen tijde op grond van artikel 6, lid 1, onder e), heeft verkregen tegen de verwerking van persoonsgegevens die erop betrekking hebben of f DS-GVO neemt een bezwaar. Dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen.
De HWS-Technik verwerkt de persoonsgegevens niet langer in het geval van een bezwaar, tenzij we dwingende, legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of de verwerking de bewering, oefening of Verdediging van juridische claims.
Als de HWS-technologie persoonsgegevens verwerkt om direct mail te gebruiken, heeft de betrokkene het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens met het doel dergelijke advertenties te maken. Dit geldt ook voor de profilering, voor zover deze is gekoppeld aan dergelijke direct mail. Als de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking ten behoeve van directe reclame met betrekking tot de HWS-technologie, zal de HWS-Technik de persoonsgegevens voor deze doeleinden niet langer verwerken.
Bovendien heeft de betrokkene het recht, om redenen die voortkomen uit zijn of haar specifieke situatie, tegen de verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot de HWS-Technik voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1, DS GGO’s maken bezwaar, tenzij een dergelijke verwerking noodzakelijk is om een taak van openbaar belang te vervullen.
Om het recht op bezwaar uit te oefenen, kan de betrokkene rechtstreeks contact opnemen met een HWS-Technik of andere medewerker. De betrokkene is ook vrij, in het kader van het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, niettegenstaande Richtlijn 2002/58 / EG, om zijn recht van verzet uit te oefenen door middel van geautomatiseerde procedures die gebruikmaken van technische specificaties.
H) Geautomatiseerde beslissingen in individuele gevallen, inclusief profilering
Iedereen die te maken heeft met de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht dat door de Europese richtlijn en regelgevende instantie wordt verleend om niet te worden onderworpen aan een beslissing die uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering, die een rechtsgevolg heeft of op vergelijkbare wijze een negatief effect op de overeenkomst heeft, tenzij de beslissing (1) noodzakelijk is voor het sluiten of uitvoeren van een contract tussen de betrokkene en de verwerkingsverantwoordelijke, of (2) onder het Unierecht of nationale recht De lidstaten waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke onderworpen is en die wetgeving passende maatregelen moet bevatten om de rechten en vrijheden en legitieme belangen van de betrokkene te beschermen, of (3) met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.
Indien het besluit (1) noodzakelijk is voor de sluiting of uitvoering van een contract tussen de betrokkene en de voor de verwerking verantwoordelijke of (2) het gebeurt met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene, neemt de HWS-Technik passende maatregelen om de rechten en vrijheden en de rechten te beschermen legitieme belangen van de betrokkene, waaronder ten minste het recht op tussenkomst van een persoon door de voor de verwerking verantwoordelijke, om zijn / haar eigen standpunt kenbaar te maken en om de beslissing te betwisten.
Als de betrokkene automatische beslissingsrechten wil claimen, kan hij op elk gewenst moment contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke.
· I) Recht om toestemming voor gegevensbescherming in te trekken
Iedereen die te maken heeft met de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht, verleend door de Europese richtlijn en regelgevende instantie, om de toestemming voor de verwerking van persoonlijke gegevens op elk moment in te trekken.
Als de betrokkene zijn recht op intrekking van zijn toestemming wenst te doen gelden, kan hij op elk moment contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.
8. Gegevensbeschermingsvoorschriften voor het gebruik en gebruik van Google Analytics (met anonimiseringsfunctie)
De controller heeft op deze website de component Google Analytics (met anonimiseringsfunctie) geïntegreerd. Google Analytics is een webanalyseservice. Webanalyse is het verzamelen, verzamelen en analyseren van gegevens over het gedrag van bezoekers van websites. Een webanalyseservice verzamelt onder andere gegevens over welke website een getroffen persoon naar een website is gekomen (zogenaamde verwijzers), welke subpagina’s van de website zijn geopend of hoe vaak en voor welke verblijfsduur een subpagina is bekeken. Een webanalyse wordt voornamelijk gebruikt om een website en een kosten-batenanalyse van internetreclame te optimaliseren.
De werkmaatschappij van het Google Analytics-onderdeel is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS.
De controller gebruikt de toevoeging “_gat._anonymizeIp” voor webanalyses via Google Analytics. Door middel van dit addendum wordt het IP-adres van de internettoegang van de betrokkene door Google verkort en geanonimiseerd als de toegang tot onze website afkomstig is van een lidstaat van de Europese Unie of van een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.
Het doel van de Google Analytics-component is om bezoekersstromen op onze website te analyseren. Google gebruikt onder andere de verkregen gegevens en informatie om het gebruik van onze website te evalueren, om voor ons online rapporten samen te stellen die de activiteiten op onze websites weergeven en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van onze website.
Google Analytics gebruikt een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokken persoon. Welke cookies zijn, is hierboven al uitgelegd. Door deze cookie te gebruiken, kan Google het gebruik van onze website analyseren. Telkens wanneer een enkele pagina op deze site wordt geopend door de controller en een Google Analytics-component is geïntegreerd, gebruikt de internetbrowser het informatietechnologiesysteem van de getroffen persoon wordt automatisch gevraagd door het betreffende Google Analytics-onderdeel om gegevens aan Google te verzenden voor doeleinden van online analyse. Als onderdeel van dit technische proces is Google op de hoogte van persoonlijke gegevens, zoals het IP-adres van de persoon in kwestie, die Google, onder andere, gebruiken om de herkomst van de bezoekers en klikken bij te houden, en vervolgens provisiebedragen mogelijk te maken.
De cookie slaat persoonlijk identificeerbare informatie op, zoals toegangstijd, de locatie waar toegang is verkregen en de frequentie van sitebezoeken door de betrokkene. Telkens wanneer u onze website bezoekt, worden uw persoonlijke gegevens, inclusief het IP-adres van de internetverbinding die door de betrokkene wordt gebruikt, overgedragen aan Google in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonlijke informatie wordt door Google in de Verenigde Staten van Amerika opgeslagen. Google kan dergelijke persoonlijke gegevens die via het technische proces zijn verzameld, overdragen aan derden.
De getroffen persoon kan op elk moment het instellen van cookies via onze website, zoals hierboven weergegeven, voorkomen door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser en is dus permanent in tegenspraak met de instelling van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Google een cookie plaatst op het informatietechnologiesysteem van de betrokken persoon. Daarnaast kan een cookie die al door Google Analytics is ingesteld, op elk gewenst moment worden verwijderd via de internetbrowser of andere softwareprogramma’s.
Bovendien heeft de betrokkene de mogelijkheid bezwaar te maken tegen en te voorkomen dat de door Google Analytics gegenereerde gegevens voor het gebruik van deze website en de verwerking van deze gegevens door Google worden verzameld. Hiervoor moet de betrokken persoon een invoegtoepassing voor browsers downloaden en installeren op https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Deze browser add-on vertelt Google Analytics over JavaScript dat nee Gegevens en informatie over websitebezoeken kunnen worden doorgestuurd naar Google Analytics. De installatie van de browser-add-on wordt door Google beschouwd als een tegenstrijdigheid. Als het informatietechnologiesysteem van de betrokkene later wordt verwijderd, geformatteerd of opnieuw geïnstalleerd, moet de betrokkene de invoegtoepassing van de browser opnieuw installeren om Google Analytics uit te schakelen. Als de invoegtoepassing voor de browser wordt verwijderd of uitgeschakeld door de betrokkene of een andere persoon binnen zijn of haar beheersgebied, is het mogelijk om de invoegtoepassing voor de browser opnieuw te installeren of opnieuw te activeren.
Meer informatie en de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming van Google is te vinden op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ en http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Google Analytics wordt in meer detail uitgelegd op https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.
9. Rechtsgrondslag voor verwerking
Art.6 Ik licht op. Een DS-GMO dient ons bedrijf als de wettelijke basis voor verwerkingsoperaties waarbij we toestemming verkrijgen voor een bepaald verwerkingsdoel. Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is om een overeenkomst te sluiten waarvan de betrokkene partij is, zoals bijvoorbeeld het geval is bij verwerkingshandelingen die nodig zijn voor de levering van goederen of het verrichten van een andere dienst of tegenprestatie, vindt de verwerking plaats op basis van Art.6 Ik licht op. b DS-GMO. Hetzelfde geldt voor verwerkingen die nodig zijn om precontractuele maatregelen uit te voeren, bijvoorbeeld in geval van vragen over onze producten of diensten. Als ons bedrijf onderworpen is aan een wettelijke verplichting die de verwerking van persoonsgegevens vereist, zoals het voldoen aan belastingverplichtingen, is de verwerking gebaseerd op artikel 6 I lit. c DS-GMO. In zeldzame gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens vereist zijn om de vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit zou bijvoorbeeld zijn Dit zou het geval zijn als een bezoeker van onze boerderij gewond zou zijn en zijn of haar naam, leeftijd, ziekteverzekering of andere essentiële informatie zou worden doorgegeven aan een arts, ziekenhuis of andere derde partij. De verwerking zou dan gebaseerd zijn op artikel 6, I lit. d DS-GMO zijn gebaseerd.
Uiteindelijk kunnen bewerkingen worden gebaseerd op artikel 6, I lit. f DS-GGO’s zijn gebaseerd. Op deze rechtsgrondslag zijn verwerkingshandelingen die niet onder een van de bovenstaande rechtsgrondslagen vallen vereist indien verwerking noodzakelijk is om de legitieme belangen van ons bedrijf of een derde partij te beschermen, tenzij de belangen, fundamentele rechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene vooropstaan. Dergelijke verwerkingen zijn ons in het bijzonder toegestaan omdat ze specifiek zijn genoemd door de Europese wetgever. In dat verband was zij van mening dat een gerechtvaardigd belang kan worden verondersteld indien de betrokkene een afnemer van de voor de verwerking verantwoordelijke is (overweging 47, tweede zin, DS-BER).
10. Geschikte verwerkingsbelangen die worden nagestreefd door de voor de verwerking verantwoordelijke of een derde partij
Is de verwerking van persoonsgegevens op basis van artikel 6 I verlicht. f DS-GMO is ons legitiem belang bij het uitvoeren van onze activiteiten ten behoeve van al onze werknemers en onze aandeelhouders.
11. Duur waarvoor de persoonlijke gegevens worden opgeslagen
Het criterium voor de duur van de opslag van persoonlijke gegevens is de respectieve wettelijke bewaarperiode. Na de deadline worden de bijbehorende gegevens routinematig verwijderd als ze niet langer nodig zijn om het contract te vervullen of een contract te initiëren.
12. wettelijke of contractuele bepalingen voor het verstrekken van persoonsgegevens; Noodzakelijkheid voor het sluiten van het contract; Verplichting van de betrokkene om de persoonsgegevens te verstrekken; mogelijke gevolgen van niet-verstrekking
We verduidelijken dat het verstrekken van persoonlijke informatie is gedeeltelijk wettelijk verplicht (zoals belastingregels) of kan voortvloeien uit contractuele regelingen (zoals details van de contractant).
Af en toe kan het nodig zijn dat een contract wordt gesloten dat een getroffen persoon ons persoonlijke gegevens verstrekt die vervolgens door ons moeten worden verwerkt. De betrokkene is bijvoorbeeld verplicht om ons persoonlijke informatie te verstrekken wanneer ons bedrijf een contract met haar sluit. Het niet verstrekken van de persoonlijke gegevens zou betekenen dat het contract met de betrokkene niet kon worden gesloten.
Voordat de persoonsgegevens door de betrokken persoon worden verstrekt, moet de betrokken persoon contact opnemen met een van onze medewerkers. Onze medewerker zal de persoon per geval informeren of het verstrekken van de persoonsgegevens wettelijk of contractueel is vereist of vereist is voor het sluiten van het contract, of er een verplichting is om de persoonlijke gegevens te verstrekken en de gevolgen van het niet verstrekken van de persoonsgegevens.
13. bestaan van geautomatiseerde besluitvorming
Als een verantwoordelijk bedrijf onthouden wij ons van automatische besluitvorming of profilering.
Dit privacybeleid is opgesteld door de privacybeleidgenerator van DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, die optreedt als externe gegevensbeschermingsfunctionaris Hamburg, in samenwerking met de IT-rechthebbende in Keulen en advocaat voor gegevensbescherming Christian Solmecke.